استخدام شرکت فولاد کاوه جنوب کیش

استخدام شرکت فولاد کاوه جنوب کیش

شــرکت فــوالد کاوه جنــوب کیــش جهــت تکمیــل نیــروی انســانی خــود در بندرعبــاس از فـارغ التحصیلـان بـا شـرایط ذیـل و از طریـق آزمـون، مصاحبـه فنـی و گزینـش، طـب صنعتـی و آزمـون توانایـی جسـمانی، بـه صـورت قـرارداد مـدت موقـت طبـق ضوابـط قانـون کار و تامیـن اجتماعـی مناطـق ویـژه اقتصـادی، صنعتـی از طریـق تامیـن نیـرو دعـوت بـه همـکاری مینمایـد.

> شرایط عمومی

۱ -تابعیت جمهوری اسلامی ایران؛
۲ -اعتقــاد بــه دیــن مبیــن اســلام یــا یکــی از ادیــان شناخته شــده در قانــون اساســی جمهــوری اســلامی ایــران؛
۳ -التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛
۴ -انجــام خدمــت دوره ضــرورت یــا معافیــت قانونی)معافیــت پزشــکی موردقبــول نمیباشــد
۵ -دارای سـلـامت کامــل جســمانی )عــدم ابتــا بــه بیمــاری خــاص یــا نقـص عضـو
۶ -نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر؛
۷ -عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان؛
۸ -عـدم وجـود هرگونـه ممنوعیـت اسـتخدام در دسـتگاههای اجرایـی بـه اسـتناد آراء مراجـع قضایـی و ذیصلاح؛
۹ -بومی استان هرمزگان
بومی هرمزگان فردی است که حداقل یکی از موارد زیر را دارا باشد:
* شهرسـتان محـل تولـد داوطلـب یـا همسـر وی، در اسـتان هرمـزگان باشـد.
* همسـر و فرزنـدان کارمنـدان رسـمی و پیمانـی دولـت و یـا نیروهـای مسـلح (اعم از شـاغل و یـا بازنشسـته) کـه شهرسـتان محـل خدمـت فعلی یـا بازنشسـتگی والدیـن داوطلـب در اسـتان هرمـزگان باشـد.
* داوطلــب حداقــل چهــار (۴) ســال از ســنوات تحصیلی (ابتدایــی، راهنمایـی، دبیرسـتان و یـا دانشـگاه) را بـه صـورت متوالـی یـا متنـاوب در یکــی از شهرســتانهای اســتان هرمــزگان گذرانــده باشــد.
* داوطلـب، پـدر، مـادر و یـا همسـر وی حداقـل چهـار (۴) سـال سـابقه پرداخــت حــق بیمــه در یکــی از شهرســتانهای اســتان هرمــزگان را بـرای داشـته باشـد. (پرداخت حـق بیمـه بـه مـدت تعییـن شـده صرفـا یکــی از مــوارد مذکــور قابــل احتســاب اســت.)
تذکـر: مبنـای اسـتان و شهرسـتان بـرای تعییـن بومـی بـودن داوطلـب، آخریــن تقســیمات کشــوری در زمــان ثبت نــام میباشــد.