فراخوان دعوت به همکاری به صورت قرارداد انجام کار معین

فراخوان دعوت به همکاری به صورت قرارداد انجام کار معین

 

اداره کل زندان های استان خراسان رضوی به استناد مجوز شماره ۵۱۴۲۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ سازمان اداری و استخدامی کشور در نظر دارد تعداد ۲۰ نفر به صورت قرارداد انجام کار معین در مشاغل تخصصی از طریق برگزاری آزمون توانمندی های عمومی و تخصصی و گزینش دعوت به همکاری نماید.

شرایط پذیرش را اینجا مشاهده نمائید.

ضمناً در صورت وجود هرگونه ابهام با شماره ۳۷۲۳۶۴۷۴  اداره امور کارکنان تماس حاصل نمائید.