ستخدام دندانپزشک دارای پروانه جهت کار در درمانگاه در مشهد

به یک دندانپزشک دارای پروانه جهت صبح در درمانگاه در محدوده حرم در مشهد نیازمندیم.
ساعت تماس: 8:30 الی 14

اطلاعات تماس

تلفن 05132242553
تلفن 05132242554