اطلاعیه تحویل مدارک استخدامی آموزش و پرورش استان قزوین

پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت آزمون استخدام پیمانی آموزش و پرورش استان ، به اداره امور اداری و تشکیلات مراجعه نمایند. پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت آزمون استخدام پیمانی تاریخ ۳/۶/۹۶ آموزش و پرورش استان قزوین جهت تکمیل پرونده به کارشناسی استخدام اداره امور اداری وتشکیلات آموزش و پرورش استان قزوین مراجعه فرمایند. شکراوی ریس امور […]