استخدام شرکت پخش یک و یک

همکاری با ما شرکت پخش یک و یک به منظور تامین و تکمیل سرمایه انسانی مورد نیاز شعبه های خود از واجدین شرایط پس از ثبت نام الکترونیکی و بر اساس اولویت های مورد نیاز، جهت مشاغل مورد نیاز دعوت به مصاحبه می نماید. شرایط ثبت نام سلامت کامل جسم و روان . نداشتن سوء […]