استخدام شبکه بهداشت و درمان بهارستان

فراخوان جذب نیرو شبکه بهداشت و درمان بهارستان به منظور تکمیل کادر پرسنل مورد نیاز مراکز خدمات جامع سلامت تابعه اقدام به جذب پزشک بیمه روستا ،پرستار،کاردان و کارشناس ماما،بهیار در قالب خرید خدمت می نماید. لذا متقاضیان محترم می توانند جهت ثبت نام وکسب اطلاعات بیشتر به آدرس جاده ساوه،شهرستان بهارستان،گلستان،خیابان مخابرات ،شبکه بهداشت […]