استخدام شبکه بهداشت و درمان شهرستان رشتخوار

آگهی پذیرش بهورز به صورت قرارداد کار معین موضوع تبصره ۵ ماده ۳۱ آئین نامه اداری واستخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه در شهرستان رشتخوار  دکتر مهدی کلاتی سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان رشتخوار گفت: شبکه بهداشت و درمان شهرستان رشتخوار برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود در خانه های بهداشت تحت پوشش […]