کارآموزی و انجام پروژه تحقیقاتی در شرکت سایپا

کارآموزی و انجام پروژه تحقیقاتی در شرکت سایپا اطلاعیه کارورزی و انجام پروژه های تحقیقاتی شرکت سایپا از بین دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی مطابق با رشته های اعلامی درج شده در فرم ذیل برای کارآموزی نیرو می پذیرد. دانشجویان رشته های اعلام شده ملزم به دریافت معرفی نامه کارآموزی از واحد آموزش دانشکده خود می […]