فراخوان جذب هیات علمی ضریب کا یا قراردادی برای مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی

آگهی جذب نیرو در شبکه بهداشت و درمان شهرستان جاسکفراخوان جذب هیات علمی ضریب کا یا قراردادی برای مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی   متن فراخوان: نظر به اهداف مراکز تحقیقات مبنی بر گسترش فعالیت […]