طرح کارورزی به دنبال نیروی کار ارزان و «بیگارورزی» است؟

افکار عمومی باید از خطرات اجرای طرح تربیت پرستار بیمارستانی آگاه شوندطرح کارورزی به دنبال نیروی کار ارزان و «بیگارورزی» است؟ جامعه > شهری – روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت: به باور برخی کارشناسان روابط کار، ساز و […]