استخدام و جذب دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان غربی

آغاز فراخوان جذب هیأت علمی بهمن ماه وزارت علومدانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان غربی. به منظور شناسائی و تأمین مدرسان دوره های علمی کاربردی از بین افراد بومی متخصص و مجرب واجد شرایط و […]