آگهی جذب کاردان یا کارشناس فوریتهای پزشکی در خرم آباد

۱۸۷ نیرو در بیمارستان آیت اله بروجردی(ره) جذب می شوند
  آگهی جذب کاردان یا کارشناس فوریتهای پزشکی در خرم آباد در نظر است باتوجه به دستور ریاست محترم دانشگاه تعداد۱۰نفر(کاردان یا کارشناس ) فوریتهای پزشکی  بصورت شرکتی جهت جذب در پایگاههای گلدشت و دره گرم خرم آباد باتوجه به پراکندگی و کستردگی جمعیتی شهر خرم آباد بکارگیری شوند متقاضیان واجد شرایط با در دست […]

۱۸۷ نیرو در بیمارستان آیت اله بروجردی(ره) جذب می شوند