استخدام پیمانی و پذیرش دانش آموز بهورزی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

کمبود ۱۸ هزار مشاور و ۱۰۰ هزار مربی تربیتی در مدارس کشور
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند در نظر دارد برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در خانه های بهداشت تحت پوشش ، طبق مفاد دستورالعمل پذیرش و استخدام بهورز مصوب هیات امناء دانشگاه از محل سهمیه های استخدامی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از افراد واجدشرایط تعداد ۱۷نفر بصورت پیمانی و […]

کمبود ۱۸ هزار مشاور و ۱۰۰ هزار مربی تربیتی در مدارس کشور