استخدام نیروی دریایی راهبری ارتش در کردستان

کارکنان دارای شرایط طرح تبدیل وضعیت برای ثبت نام اولیه اقدام کنند
استخدام نیروی دریایی راهبری ارتش در کردستان

کارکنان دارای شرایط طرح تبدیل وضعیت برای ثبت نام اولیه اقدام کنند