استخدام شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوشهر (دشتی)

لیست نهایی پذیرفته شدگان نیروهای شرکتی علوم پزشکی گراش اعلام شد
خبر ۱۵ مراد ماه ۹۶ – شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتی در نظر دارد برای تأمین نیروهای مورد نیاز خودجهت خدمت در واحدهای تابعه خودبر اساس مجوز برنامه های پزشک خانواده و PHCشهری به تعداد ۶ نفر افراد واجدالشرایط را از طریق آزمون کتبی/ مصاحبه تخصصی و پس از طی کردن مراحل گزینش توسط […]

لیست نهایی پذیرفته شدگان نیروهای شرکتی علوم پزشکی گراش اعلام شد