برقراری «حقوق» استخدامی‌های جدید آموزش و پرورش از مهر ۹۶

طرح کارورزی به دنبال نیروی کار ارزان و «بیگارورزی» است؟
وزارت آموزش و پرورش در آبان ماه سال گذشته اقدام به برگزاری آزمون استخدامی سراسری کرد تا ۱۰ هزار نیروی جدید جذب کند. این آزمون استخدامی پس از طی پروسه‌های اداری ۲۱ آبان برگزار و نتایج نهایی گزینش دوره تکمیل ظرفیت اواخر خرداد امسال اعلام شد. این در حالیست که طی چندماه اخیر اخبار ضدونقیضی […]

طرح کارورزی به دنبال نیروی کار ارزان و «بیگارورزی» است؟