اعلام نتایج و زمان مصاحبه استخدامی کارخانه صنایع مفتولی زنجان

دانشگاه فرهنگیان و مجوزهی دولت جوابگوی نیروی آموزش و پرورش نیست
اعلام نتایج و زمان مصاحبه استخدامی کارخانه صنایع مفتولی زنجان نتایج آزمون استخدامی _ رده شغلی کارگری        پذیرفته شدگان آزمون مرحله اول که جهت مصاحبه دعوت می شوند.  ردیف  نام و نام خانوادگی نام پدر  کد ملی  کد پیگیری ۱  چنگیز غفوری فضل علی  ۵۵۹۰۰۴۷۲۳۴ ۵۵۲۰۱۹۱۹۲۶ ۲  مهدی شیرخانلو محمود  ۵۵۹۰۰۶۵۵۸۵ ۳۰۴۲۲۶۴۰۲۸ ۳ […]

دانشگاه فرهنگیان و مجوزهی دولت جوابگوی نیروی آموزش و پرورش نیست