استخدام شرکت مهندسی سازان

جوانان بیکار را به بیکار بدهکار تبدیل نکنیم
آگهی استخدام – لیسانس/ فوق لیسانس حسابداری جهت مدیر مالی – لیسانس / فوق لیسانس مدیریت یا سایر رشته ها جهت مدیر منابع انسانی و سیستمها و روشها – لیسانس / فوق لیسانس مدیریت بازاریابی و سایر گرایش ها جهت مدیر فروش – لیسانس / فوق لیسانس برق ، مکانیک جهت سرپرست و کارشناس تاًسیسات […]

جوانان بیکار را به بیکار بدهکار تبدیل نکنیم