اطلاعیه آزمون جذب و پذیرش بهورزی در سال ۹۶ در خصوص کارنامه داوطلبین دانشکده علوم پزشکی بهبهان

جذب نیرو گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب
اطلاعیه آزمون جذب و پذیرش بهورزی در سال ۹۶ در خصوص کارنامه داوطلبین به اطلاع می رساند کارنامه شرکت کنندگان در آزمون جذب و پذیرش بهورز در سال ۹۶ از تاریخ دوشنبه ۹۶/۰۵/۳۰ بر روی سایت دانشکده علوم پزشکی بهبهان به آدرس www.behums.ac.ir بارگزاری می شود. -شرکت کنندگان می توانند با مراجعه به سایت مذکور […]

جذب نیرو گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب