اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون بیمارستان های شهرستان آبادان

بخشنامه جدید سازمان اداری استخدامی درباره یک همترازی جدید
اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون دعوت به همکاری بیمارستان های شهرستان آبادان مورخ (۲۳/۴/۹۶) سه برابر ظرفیت + تاریخ تحویل مدارک   *اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون دعوت به همکاری بیمارستان های شهرستان آبادان مورخ (۲۳/۴/۹۶) سه برابر ظرفیت با آرزوی موفقیت روز افزون برای مشاهده اسامی پذرفته شدگان اینجا کلیک کنید برای دیدن برنامه زمانبندی […]

بخشنامه جدید سازمان اداری استخدامی درباره یک همترازی جدید