مدیرعامل تاپیکو بکارگیری نیروهای وابسته را ممنوع کرد

اولتیماتوم صریح مدیرعامل هلدینگ نفتی شستا / بکارگیری نیروهای سببی و نسبی ممنوع است
مدیرعامل تاپیکو به مدیران عامل ۱۵ زیرمجموعه دستور دارد بکارگیری نیروهای وابسته نسبی و سببی با پرسنل و اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت های تابعه ممنوع است . به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدحسن پیوندی در نامه ایی به مدیران عامل ۱۵ زیرمجموعه دستور دارد بکارگیری نیروهای وابسته نسبی و سببی با پرسنل […]

اولتیماتوم صریح مدیرعامل هلدینگ نفتی شستا / بکارگیری نیروهای سببی و نسبی ممنوع است