اطلاعیه وضعیت تبدیل وضع استخدامی دارندگان کارنامه آزمون ادواری استان اردبیل

اعلام برنامه زمانبندی تحویل مدارک استخدام آموزش و پرورش خراسان شمالی
« اطلاعیه وضعیت تبدیل وضع استخدامی دارندگان کارنامه آزمون ادواری»   بسمه تعالی شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی براساس ماده ۳۰ بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۹/۷/۹۳ تصویب نموده است که استخدام پیمانی کارکنان دارای شماره شناسه شاغل در دستگاههای اجرایی که در آزمون های استخدام ادواری سالهای ۸۱و ۸۳ و ۸۴ شرکت کرده و […]

اعلام برنامه زمانبندی تحویل مدارک استخدام آموزش و پرورش خراسان شمالی