افکار عمومی باید از خطرات اجرای طرح تربیت پرستار بیمارستانی آگاه شوند

استخدام ۸ ردیف شغلی در شرکت مهندسی برازش صنعت
عضو شورای دانشجویی هیئت مدیره نظام پرستاری اصفهان؛ افکار عمومی باید از خطرات اجرای طرح تربیت پرستار بیمارستانی آگاه شوند عضو شورای دانشجویی هیئت مدیره نظام پرستاری اصفهان گفت: با آگاه سازی افکار عمومی و آشنایی مردم با خطرات و مضرات طرح تربیت پرستار بیمارستانی می توان از اجرای آن جلوگیری کرد. نرگس ویسی در […]

استخدام ۸ ردیف شغلی در شرکت مهندسی برازش صنعت