استخدام بصورت شرکتی در دانشگاه علوم پزشکی استان چهار محال وبختیاری

استخدام ۸۴۰ نیروی انسانی در آموزش و پرورش خراسان شمالی
شرکت خدماتی،بهداشتی،درمانی شریف کار دهکردی در نظر دارد جهت جذب نیروهای مورد نیاز در گروه پرستاری و مامایی ( به شرح جدول ذیل ) از طریق آزمون کتبی و تأیید صلاحیت عمومی از بین افراد واجد شرایط بصورت حجمی برای مدت محدود بکارگیری نماید. اطلاعیه پرستاری شرکت “فناوری سامانه های هوشمند رهام” در نظر دارد […]

استخدام ۸۴۰ نیروی انسانی در آموزش و پرورش خراسان شمالی