استخدام شبکه بهداشت و درمان شهرستان ورامین

استخدام ۵ ردیف شغلی در شرکت گام الکترونیک در تهران
دعوت به همکاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان ورامین به منظور تامین نیرو واحد پرستاری مرکز شبانه روزی جواداباد صرفا از کارشناسان پرستارییا کارشناسان ماماییمتقاضی شرکت در طرح تحول سلامت دعوت به همکاری می نماید. جهت ثبت نام ویاکسب اطلاعات بیشتر به ورامین خیابان شهید بهشتی ، جنب شهرداری ، شبکه بهداشت و درمان ورامین […]

استخدام ۵ ردیف شغلی در شرکت گام الکترونیک در تهران