پیگیری اعتراضات پذیرفته شدگان استخدامی آموزش و پروش سال ۹۵

استخدام کارشناس همراهی مشتریان و پشتیبان دشتگاه کارتخوان درآپ
در سال گذشته، وزارت آموزش و پرورش، آزمون استخدامی برگزار کرد که قرار بود بنا بر آن  ۱۰ هزار نیرو پذیرفته و پس از گذراندن دوره های آموزشی از مهرماه سال ۹۶ به عنوان معلم مشغول به کار شوند. در شرایطی که کمتر از چهار ماه به آغاز سال تحصیلی جدید مانده است، خبری از […]

استخدام کارشناس همراهی مشتریان و پشتیبان دشتگاه کارتخوان درآپ