استخدام شرکت اروم ناب ایده آل

استخدام کارشناس مالی خانم در اراک
عنوان شغل مدرک تحصیلی مورد نیاز توضیحات سرپرست واحد مالی حداقل لیسانس • انجام امور مربوط به تشخیص و تعیین سرفصل حساب، تهیه و تنظیم حسابهای ماهانه در موعد مقرر جهت تراز • کنترل و نظارت بر عملکرد حسابداری تحت سرپرستی و تقسیم کار بین آنها • رسیدگی و نظارت بر کلیه اسناد مالی و […]

استخدام کارشناس مالی خانم در اراک