استخدام مترجم وپژوهشگر(ارشد،دکتری صنایع،مدیریت،جغرافیا)

استخدام کارشناس فروش سازمانی B2B،B2Cدراندیشه ماندگارخوارزمی

یک موسسه علمی پژوهشی معتبر  به منظور تکمیل کادر خود در تهران از محققان و پژوهشگران دارای شرایط ذیل دعوت …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام کارشناس فروش سازمانی B2B،B2Cدراندیشه ماندگارخوارزمی