استخدام مسئول دفتر درشرکت گروه نرم افزاری پیوست

استخدام کارشناس خرید و تدارکات آقا آشنا با خرید،سازمانی،قرارداد ها

شرکت گروه نرم افزاری پیوست ، در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر در …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام کارشناس خرید و تدارکات آقا آشنا با خرید،سازمانی،قرارداد ها