استخدام دانشکده علوم پزشکی نیشابور

استخدام کارخانه تولید ظروف چینی در تهران
معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی نیشابور برای تکمیل تیمهای سلامت پزشک خانواده روستایی از پزشکان عمومی علاقمند به شرح جدول ذیل دعوت به همکاری می نماید. نام مرکز بهداشتی درمانی تعداد موردنیاز فاصله از مرکز (کیلومتر) ۱ بار ۱ ۶۵ ۲ برزنون ۱ ۷۶ ۳ خواجه آباد ۱ ۹۵ ۴ رییسی ۱ ۳۱ ۵ شوراب […]

استخدام کارخانه تولید ظروف چینی در تهران