مقطع ابتدایی در استان فارس با کمبود نیرو مواجه است

استخدام پرستاران توسط شرکت‌های فعال وزارت بهداشت
شیراز – معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش فارس گفت: در این حوزه با کمبود نیرو مواجه هستیم و نیروهایی که وارد آن می شوند بعضا مهارت لازم را ندارند و غیر مرتبط هستند و راه جایگزین هم نداریم.  به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش فارس علی عسکر جمشیدی درجمع شرکت کنندگان کارگاه […]

استخدام پرستاران توسط شرکت‌های فعال وزارت بهداشت