استخدام مرکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی استان البرز

استخدام و جذب دانشگاه جامع علمی کاربردی استان زنجان
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی درنظر دارد به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز مرکز آموزشی خود در استان البرز، از افراد واجدشرایط به شرح جدول ذیل، پس از طی مراحل اداری (مصاحبه تخصصی- گزینش و طب کار)، دعوت به همکاری نماید.  ردیف  عنوان شغلی  مدرک تحصیلی  شرایط اختصاصی  تعداد موردنیاز […]

استخدام و جذب دانشگاه جامع علمی کاربردی استان زنجان