فراخوان جذب سرباز مربی در مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان جنوبی

استخدام و جذب دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خراسان جنوبی
اداره کل آمزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی پس از برگزاری آزمون های تخصصی (کتبی و عملی) و همچنین گزینش از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی مطابق جدول ذیل جهت متقاضیان اعزامی ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ اقدام به جذب سرباز مربی می نماید: ردیف مرکز محل خدمت کارگاه مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مورد نیاز تاریخ اعزام به خدمت […]

استخدام و جذب دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خراسان جنوبی