استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل

استخدام وزارت جهاد کشاورزی در سال ۹۶ (کلیه اخبار)
سوالات آزمون استخدامی وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی زابل در نظر دارد نیرو در رشته های مشروحه ذیل جهت خدمت دربیمارستانهای تابعه دانشگاه بصورت شرکتی بکارگیری نماید. ردیف عنوان شغلی توضیحات ۱ علوم تغذیه (کارشناس) ۵ نفر ۲ مدیریت خدمات بهداشتی درمانی (کارشناس ) ۱ نفر ۳ تکنولوژی پرتوشناسی (کارشناس) ۴ نفر […]

استخدام وزارت جهاد کشاورزی در سال ۹۶ (کلیه اخبار)