استخدام موسسه آموزشی فرهنگی غیردولتی پتروشیمی ماهشهر

استخدام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۹۶ (خبر جدید)
استخدام موسسه آموزشی فرهنگی غیردولتی پتروشیمی ماهشهر  

استخدام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۹۶ (خبر جدید)