الزام وزارت نفت به جذب دانشجویان گروه «الف» دانشگاه صنعت نفت

استخدام نیروی انتظامی استان بوشهر
الزام وزارت نفت به جذب دانشجویان گروه «الف» دانشگاه صنعت نفت در پی شکایات دانشجویان دانشگاه نفت، دیوان عدالت اداری وزارت نفت را مکلف به جذب این دانشجویان کرد. به گزارش خبرنگار ایلنا، دانشجویان دانشگاه صنعت نفت که در ماه‌های گذشته بارها نسبت به وضعیت نامشخص استخدامی خود اعتراض کرده‌اند، در نهایت به دیوان عدالت […]

استخدام نیروی انتظامی استان بوشهر