اطلاعیه پذیرش دانش آموز هنرستان کار و دانش رشته بهیاری ( پسرانه قائمشهر)

استخدام موسسه حسابرسی مختار و همکاران
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران جهت هنرستان کار و دانش رشته بهیاری پسرانه قائمشهر از میان داوطلبان پسر واجد شرایط زیر برای سالتحصیلی ۹۶-۹۷ پس از برگزاری امتحان کتبی و مصاحبه و انجام سایر مراحل براساس اولویت امتیازها برای هنرستان مذکور تعداد ۲۵ نفر دانش آموز بهیار می پذیرد . داوطلبان واجد […]

استخدام موسسه حسابرسی مختار و همکاران