سیل بازنشستگی معلمان در راه است

استخدام منشی با روابط عمومی قوی در آموزشگاه تجسمی لنا
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه تا چهار سال آینده خیل عظیمی از کارکنان از سیستم آموزشی کشور خارج می شوند، گفت: در بحث جذب نیرو و تامین منابع انسانی تاکنون آموزش و پرورش تعبیض آمیز عمل کرده مضاف براینکه آمار دقیقی از بازنشتگان سالهای آتی به مجلس ارایه نمی کند. به […]

استخدام منشی با روابط عمومی قوی در آموزشگاه تجسمی لنا