استخدام و جذب دانشگاه جامع علمی کاربردی استان فارس

استخدام مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان فارس جهت تکمیل کادر مدرسین خود در رشته های مرتبط با گروه های تحصیلی مدیریت و خدمات اجتماعی ، صنعت و فرهنگ و هنر در صورت نیاز مراکز آموزشی این واحد استانی از بین افراد بومی دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر مدرس حق التدریس می پذیرد. متقاضیان می […]

استخدام مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین