استخدام مرکز پژوهش متالورژی رازی

استخدام شکوفا الکتریک سرویس
استخدام مرکز پژوهش متالورژی رازی رشد و تعالی مرکز پژوهش متالورژی رازی با اتکا به نیروهای انسانی متخصص و کارآمد تحقق می یابد. در حال حاضر در این مرکز ۲۰۰ نفر شاغل هستند و بیش ۵۰ مشاور از اساتید دانشگاه ها و افراد متخصص صنعت با ما همکاری می کنند. مرکز پژوهش متالورژی رازی نخبگان […]

استخدام شکوفا الکتریک سرویس