استخدام مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کهگیلویه وبویراحمد

استخدام شرکت پرداخت اول کیش (جیرینگ)
مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کهگیلویه وبویراحمد حسب مجوزهای اخذشده از سوی معاونت اداری ومالی به منظور تامین نیروی متخصص موردنیاز واحدهای تابعه تعداد ۸ نفر از پزشکان متخصص را در قالب(قرارداد ساعتی/پرکیس و مهمان ) وبارعایت سایر شرایط وقوانین ومقررات موضوعه پس از انجام مصاحبه واخذ نظریه هسته گزینش دعوت به همکاری می نماید: […]

استخدام شرکت پرداخت اول کیش (جیرینگ)