استخدام دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

استخدام شرکت مجتمع صنعتی اسفراین
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند در نظر دارد ۲۳۳ نفر را به منظور تامین نیروی انسانی بیمارستان رازی بیرجند، مرکز رادیوتراپی شیمی درمانی بیرجند و واحد های تابعه دانشگاه توسط شرکت های خدماتی غیر دولتی طرف قرارداد دانشگاه بصورت شرکتی بکارگیری نمایید. متقاضیان واجد الشرایط می بایست از ۱۴ لغایت  پایان روز […]

استخدام شرکت مجتمع صنعتی اسفراین