استخدام دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی – بجنورد در سال ۱۳۹۶

استخدام شرکت مترو اصفهان سال ۹۵
  موسسه کار آفرینان آوا سلامت درنظردارد جهت ارائه خدمات پشتیبانی وخدماتی در بیمارستان های جدید التاسیس بجنورد ، شیروان  وسایر واحدهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی افراد واجدشرایط را از طریق آزمون عمومی ،تخصصی ومصاحبه پس از طی مراحل گزینش در قالب خرید خدمات بصورت شرکتی بکارگیری نماید.متقاضیان می […]

استخدام شرکت مترو اصفهان سال ۹۵