استخدام شرکت سفیر ریل آسیا

استخدام شرکت دریای طلایی کیش سال ۹۶
اطلاعیه شرکت سفیر ریل آسیا در نظر داردبه منظور تکمیل نیروی انسانی متعهد و متخصص مورد نیاز خود تعداد ۳۲ نفر برای شغل رئیس قطار مسافری از میان افراد واجد شرایط مرد از طریق برگزاری آزمون، مصاحبه و گزینش و معاینات پزشکی به صورت قراردادی طبق قانون کار و تامین اجتماعی جذب نماید. متقاضیان می­توانند […]

استخدام شرکت دریای طلایی کیش سال ۹۶