استخدام شرکت سفیر ریل آسیا (اطلاعیه جدید)

استخدام شرکت بهره برداری و نعمیرات نیروگاه صبا (ویژه نیروگاه سیکل ترکیبی قم)
استخدام شرکت سفیر ریل آسیا اطلاعیه شماره ۸ اسامی پذیرفته شدگان روسای قطار مسافری جهت ارزیابی مجدد اعلام گردید. برای مشاهده اسامی اینجا کلیک کنید. در ضمن یاداور میگردد ترتیب اسامی در لیست مذکور براساس اولویت(شاخص) خاصی نمی باشد. خواهشمند است در روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ به دفتر شرکت سفیر ریل آسیا به آدرس خیابان […]

استخدام شرکت بهره برداری و نعمیرات نیروگاه صبا (ویژه نیروگاه سیکل ترکیبی قم)