استخدام بدون آزمون و ضابطه؛ جدی‌ترین تهدید برای آموزش و پرورش

استخدام شرکت باغداری و زراعت مشهد
در طی چند سال آینده با موج بازنشستگی های آموزش و پرورش که در دهه ۶۰ به استخدام این وزارتخانه درآمده اند، روبه رو خواهیم بود که به گفته دبیر شورای عالی آموزش و پرورش اگر برای این مسئله تدبیری چیده نشود، در آینده ای نزدیک با بحران کمبود نیروی انسانی روبه رو خواهیم بود. […]

استخدام شرکت باغداری و زراعت مشهد