استخدام در شرکت گسترش فناوری های نوین

استخدام در شرکت شبکه رسانه تهران
آگهی استخدام شرکت گسترش فناوری های نوین در نظر دارد بمنظور تامین نیروی انسانی موردنیاز خود نسبت به استخدام تعدادی نیروی جوان، مستعد و با انگیزه در حوزه سرمایه انسانی و مالی شرکت با شرایط زیر اقدام نماید. کد ۱) کارشناس اداری و پرسنلی و آموزش – لیسانس مدیریت و رشته های مرتبط – دارای […]

استخدام در شرکت شبکه رسانه تهران