ثبت نام در موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی

استخدام دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر نجفی رئیس موسسه خبر داد: امکان ثبت نام مجدد جهت پذیرش بدون آزمون دانشجوی کاردانی در موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی فراهم می شود رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی از امکان ثبت نام مجدد جهت پذیرش بدون آزمون دانشجوی کاردانی در موسسه متبوع خود برای […]

استخدام دانشگاه علوم پزشکی کاشان