فراخوان جذب نیروی کارشناس بهداشت حرفه ای مرد در انار

استخدام۱۰ردیف شغلی درفروشگاه مد وپوشاک کاتیگا/شیراز
شبکه بهداشت و درمان شهرستان انار در نظر دارد یک نفر نیروی کارشناس بهداشت حرفه ای مرد بومی شهرستان را به صورت موقت به کار گیرد. لذا واجدین شرایط می توانند جهت ثبت نام از تاریخ ۹۶/۵/۷ الی ۹۶/۵/۱۵ به واحد کارگزینی شبکه بهداشت انار (واقع در خیابان ابوذر غفاری – کوچه غفاری۷ – با […]

استخدام۱۰ردیف شغلی درفروشگاه مد وپوشاک کاتیگا/شیراز