اصلاحیه آگهی استخدام بهورزی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

استخدامی در صندوق بازنشستگی کشوری مدیریت استان اصفهان
  قایل توجه متقاضیان مناطق ذکر شده در اصلاحیه جدید آگهی ۲۳/ ۳ / ۹۶ (استخدام بهورز) قایل توجه متقاضیان مناطق ذکر شده در اصلاحیه جدید آگهی ۲۳/ ۳ / ۹۶ تنها داوطلبانی می توانند در این مرحل از انتشار آگهی جهت شرکت در آزمون شرکت کنند که شرایط لازم را جهت مناطق ذکر شده […]

استخدامی در صندوق بازنشستگی کشوری مدیریت استان اصفهان